Yên Bái giảm 128 trường sau 2 năm thực hiện Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp học

Sau 2 năm thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh Yên Bái đã giảm được 128 trường. 

Tỷ lệ học sinh khá giỏi THPT đạt 53,3%, tăng 2,9% so với năm học 2015 - 2016.

 

Sau 2 năm thực hiện Đề án, toàn tỉnh đã giảm được 128 trường, giảm 284 điểm trường, giảm 90 lớp, tăng 12.398 học sinh các cấp, tăng 6.826 học sinh bán trú; đầu tư cho 162 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 38,5%; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học, trung học cơ sở được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú đạt 29,8%.

 

Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng lên rõ rệt. Năm học 2017 - 2018, tỷ lệ học sinh khá, giỏi THCS đạt 42,1%, tăng 1,8%; tỷ lệ học sinh khá giỏi THPT đạt 53,3%, tăng 2,9% so với năm học 2015 - 2016. Tỷ lệ học sinh xét tuyển vào đại học, cao đẳng các năm học duy trì ở mức trên 31%.

 

Thanh Chi