Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm

Phấn đấu đến năm 2021, thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh trong toàn bộ hệ thống chính trị.

 

Ngoài ra, Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp. Đây là những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết vừa được ban hành về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chủ trương cải cách chính sách tiền lương.

Ngoài mục tiêu trên, chương trình phấn đấu tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Đến năm 2030, thực hiện nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách Nhà nước.

Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước theo phương thức khoán nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

 

(Theo VTV)